Om oss

Om oss

AmosLAB är ett kunskapslaboratorium för ”konstiga” projekt i gränslandet mellan vetenskap och samhälle. Denna experimenterande laboratoriemiljö kan erbjuda en kunskapshamn åt projekt som bygger på konstaktioner i stadslandskapet. Dessa konstprojekt dokumenteras utförligt och bildar samtidigt utgångspunkt för reflexion och tvärvetenskapligt lärande inom ramen för seminarier, kurser och konferenser.

Genom att öka konstens synlighet i stadsbilden och i universitetsmiljön vill vi stärka konstens och det konstnärliga tänkandets betydelse för vetenskapligt arbete och som utgångspunkt för samtal om skapande stadsplanering, kreativ ekonomi och hållbar samhällsutveckling.

AmosLAB vill utforska hur konsten – utöver att ha ett egenvärde – samtidigt kan fungera som strategisk komponent i såväl akademisk verksamhet och affärsverksamheter som för att bygga ett kreativt samhälle på hållbar grund där konsten blir en resurs för en ”socialt ansvarig transformation av samhället” (Michelangelo Pistoletto).

Vi vill vara en experimenterande miljö för konst-, forsknings- och utvecklingsprojekt där man kan utforska den konstnärliga dimensionen i stadsutveckling, forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med konstens kommunikativa betydelser.

AmosLAB har en kunskapsprofil som lyfter fram konstnärlig gestaltning och samhällspåverkan, den konstnärliga dimensionen av forsknings- och utvecklingsprojekt samt konstens betydelse som resurs för kunskap, lärande och utveckling.

Tre kunskapsarenor vid AmosLAB

AmosLAB vill som tolkningslaboratorium bidra till att positionera Åbo Akademi som ett gränsöverskridande bildningsuniversitet, dels vad gäller interdisciplinära initiativ mellan olika kunskapsområden inom universitetet, dels vad gäller samverkan med staden, kulturlivet och näringslivet i det omgivande samhället, dels i geografisk mening genom omfattande internationella nätverk inom konstvärlden, akademin och samhället.

1. Genom att lokalisera en del av verksamheten till akademikvarteren vill vi bidra till en starkare tvärvetenskaplig campuserfarenhet med fokus på den konstnärliga dimensionen av forskning och utbildning genom att etablera en plattform för kreativa möten, gemensam reflexion, konstnärlig gestaltning och kommunikation.

Humanisticum
Bild: © Samuli Lintula / Creative Commons

2. Genom konstinterventioner i stadsmiljön vill vi genom en kombination av konst-, forsknings- och utbildningsprojekt bidra till utveckling av staden och det offentliga samtalet om stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Åbo, bild: Creative Commons
Åbo, bild: Creative Commons

3. Genom aktiviteter i Bladhuset (www.anderssonart.com) vill vi skapa utrymme för kvalificerade samtal och offentliga utspel i en inspirerande miljö med global horisont.

Photo: Vesa Aaltonen
Bild: Vesa Aaltonen

Bakgrunden till AmosLAB

AmosLAB bygger vidare på erfarenheterna från Nomadic University for Art, Philosophy and Enterprise (www.nurope.eu), som i drygt fyra år framgångsrikt genomförts vid Åbo Akademi i samarbete med European Cultural Parliament (www.kulturparlament.com ) och Citadelarte-Fondazion Pistoletto (www.cittadellarte.it).

Nurope, Zadar
Nurope, Zadar

AmosLAB bygger vidare på erfarenheterna från Kulturhuvudstadsåret i Åbo 2011 (www.turku2011.fi ) genom att fokusera på frågor om hur man kan ge långsiktig bärkraft åt kulturen i staden under kommande år.

Kulturhuvudstadsåret i Åbo 2011
Kulturhuvudstadsåret i Åbo 2011

AmosLAB bygger vidare på åbokonstnären Jan-Erik Anderssons gränsöverskridande arbeten där konst, vetenskap, företagande och samhällsbyggande möts genom exempelvis Lökbastun, broarna i Biodalen och Teaterbrons ornamentik samt det internationellt uppmärksammade husprojektet Life on a Leaf (www.anderssonart.com).

Lökbastu, Jan-Erik Andersson
Lökbastu, Jan-erik Andersson

AmosLAB

Amos Andersons Konstiga Laboratorium
Amos Anderson professuren
Henriksgatan 7
FI-200 50 ÅBO
www.amoslab.fi

Konstnärlig ledare:
Jan-Erik Andersson, konstnär och doktor i bildkonst.
Mail: jan-erik.andersson@anderssonart.com
www.anderssonart.com

Vetenskaplig ledare:
Bengt Kristensson Uggla, Amos Anderson-professor i filosofi, kultur och företagsledning.
Mail: bengt.kristenssonuggla@abo.fi
www.kristenssonuggla.com

Forskare
Jan Kenneth Weckman, konstnär och doktor i bildkonst.
www.jankennethweckman.fi